ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ/ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

- Διεθνής κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας στο WIPO (World International Patent Office) και στο E.P.O. (European Patent Office)
- Κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας στον Ο.Β.Ι.
- Παρακολούθηση πορείας κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας στους διεθνείς οργανισμούς
- Προσφυγές σε απορριπτικές αποφάσεις
- Κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Κατοχύρωση ελληνικού και διεθνούς σήματος