ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ START-UPS

- Σύνταξη πρότασης και υποβολή φακέλου για χρηματοδότηση (ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα)
- Σύσταση εταιρείας και νομικό «πακέτο» υπηρεσιών (συνεργασία με συμβολαιογράφο και λογιστή, εγγραφή στο ΓΕΜΗ)
- Νομική βοήθεια σε μόνιμη βάση