ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 (GDPR)

Με βάση την επιτυχημένη σύμπραξη τριών τομέων που εκπροσωπούνται από εξειδικευμένους επαγγελματίες του κάθε είδους (Νομικό, Επιχειρηματικό και ΙΤ), η υλοποίηση του έργου συμμόρφωσης με τον βάσει συγκεκριμένου σχεδίου δράσης, το οποίο σχεδιάζεται μοναδικά για κάθε επιχείρηση, θα γίνει με την απαραίτητη καθοδήγηση από την ομάδα μας, αποτελεσματικά και με ασφάλεια.


Η προσέγγισή μας συνίσταται, κυρίως, από τρία στάδια :
1. Εμπεριστατωμένη χαρτογράφηση της τρέχουσας επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
2. Ανάλυση Αποκλίσεων
3. Σχέδιο δράσης και Υλοποίηση έργου συμμόρφωσης


Εμπεριστατωμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμμόρφωσης σε σχέση με τον GDPR, όπου εφαρμόζονται τα απαραίτητα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως προβλέπεται από τον GDPR, η εφαρμογή των οποίων είναι απαραίτητη για τη μείωση του κινδύνου που ελλοχεύει για μία επιχείρηση ή δημόσιο οργανισμό από τη μη συμμόρφωση. Η GAGDPR καλείται :
• Να ηγείται της καθοδήγησης της όλης διαδικασίας
• Να συνεργάζεται με τα κατάλληλα πρόσωπα της επιχείρησης
• Να συλλέγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να εκπονηθεί μία εις βάθος ανάλυση αποκλίσεων.
• Να εκπονεί Πολιτικές και Διαδικασίες για την επιχείρηση
• Να καταστρώνει «Σχέδιο Ασφαλείας» και «Σχέδιο Ανάκτησης έπειτα από καταστροφή»


Με τον τρόπο αυτό:
Αυξάνεται η ετοιμότητα και η επαγρύπνηση της επιχείρησης ή του οργανισμού έναντι κάθε πιθανότητας ανεπιθύμητου συμβάντος διαρροής, καταστροφής ή απώλειας προσωπικών δεδομένων, γίνεται εκτίμηση Αντικτύπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («ΕΑΠΔ» ή «DPIA»), σύμφωνα με το Άρθρο 35 του GDPR, καθώς και Εκτίμηση Κινδύνου με την εφαρμογή μεθόδων βελτίωσης της προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σε συνάρτηση με τα διεθνή πρότυπα.